200 norskøvelser – bokmål

Brukernavn
Passord

200 norskøvelser – bokmål

Øvelsene i 200 norskøvelser for DrillPro er konstruert spesielt med tanke på dyslektikere. Treningsopplegget kan for øvrig brukes av alle som ønsker å bli sikrere i norsk rettskrivning.

 

Nivå og tilpasning

Øvelsene kan brukes av både barn, unge og voksne, men siden vanskelighetsgraden varierer fra øvelse til øvelse, vil det ofte være nødvendig å redigere øvelser som oppleves som for lette eller for vanskelige. I en undervisningssammenheng vil det uansett være en fordel at læreren leser gjennom øvelsene som skal brukes på forhånd og eventuelt foretar nødvendige justeringer. Slike justeringer vil i de fleste tilfellene dreie seg om å fjerne ord som vil bli for vanskelige for eleven eller å dele opp øvelser i mindre enheter.

Mange av øvelsene er ren ord-trening. Disse øvelsene inneholder bare ord som er relevante for det aktuelle problemet, mens andre ord er utelatt. Dersom en ønsker mer variasjon, eller dersom en ønsker å blande problemområdene, er det ingenting i veien for at en kan benytte ordene i disse øvelsene som utgangspunkt for å konstruere egne øvelser.

En del øvelser går ut på å reprodusere to og to ord. I begynnelsen kan det kanskje bli en for stor utfordring å måtte huske begge ordene. I slike tilfeller kan en lage en ny øvelse på grunnlag av originaløvelsen, der en fjerner det ene ordet. Senere kan en kanskje øke vanskelighetsgraden ved å operere med tre eller fire ord om gangen.

Mange av ordene som inngår i øvelsene, vil være nye og ukjente. Dette er vanligvis en pedagogisk fordel, siden brukeren da må stole på sitt kjennskap til selve språkreglene - og ikke på en mer eller mindre usikker hukommelse - for å kunne skrive ordet rett.

Voksne brukere og brukere i videregående skole vil sannsynligvis kunne benytte de fleste øvelsene i settet slik de er. Dersom settet skal benyttes av elever i grunnskolen, anbefales det at læreren eller en annen voksen ser gjennom øvelsene først for å finne rett nivå.

Den forklarende teksten som står i begynnelsen av alle temaene, er tilpasset brukere fra ungdomsskolen og oppover. Dersom øvingssettet skal brukes i barneskolen, bør lærestoffet formidles via en lærer. Lærerne på alle undervisningsnivåer vil forhåpentligvis kunne finne inspirasjon og nyttige råd i innledningstekstene.

 

Struktur og bruk

Øvelsene er vanligvis sortert med de enkleste og mest elementære øvelsene først og de mer spesielle og kompliserte øvelsene sist i hvert kapittel. Det anbefales å begynne med de første øvelsene i hvert kapittel. Siden kan en gjennomføre så mange av de resterende øvelsene innen problemområdet som det er behov for. Det er ikke noe poeng å gjennomføre alle øvelsene innen et problemområde før en går over til noe nytt.

Det er bedre å gjennomføre mange korte økter enn én lang. Slutt før det oppstår irritasjon. Husk at læringseffekten vil avta radikalt med det samme brukeren opplever tvang eller press.

Vær nøye med å sørge for at øvelsene verken er for lette eller for vanskelige. For vanskelige eller for lange øvelser kan redigeres. Det er alltid bedre at en øvelse er litt for lett enn litt for vanskelig. Vanskegraden bør vanligvis være slik at brukeren oppnår ca. 80 % rette svar i første omgang.

200 norskøvelser er oppdelt i 26 temaer etter de vanligste problemområdene i norsk språk. Hvert kapittel åpner med en karakteristikk av hva problemet består i, forslag til tiltak og regler. Deretter følger i de fleste temaene en del pedagogiske tips og en oversikt over øvelsene som er tilknyttet problemområdet.

 

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern