Engelskøvelser – bokmål

Brukernavn
Passord

Engelskøvelser – bokmål

Øvelsene i Engelskøvelser for DrillPro er konstruert med tanke på elever i grunn- og videre­gående skole, men øvelsene kan brukes av alle som arbeider med engelsk og har behov for drilling i grammatikk.

Øvelsene kan brukes av barn, unge og voksne, men siden vanskegraden varierer fra øvelse til øvelse, vil det ofte være nødvendig å redigere øvelser som oppleves for lette eller for vanskelige. I en undervisningssammenheng vil det uansett være en fordel at læreren leser gjennom øvelsene som skal brukes på forhånd og eventuelt foretar nødvendige justeringer. Slike justeringer vil i de fleste tilfellene dreie seg om å fjerne ord eller setninger som blir for vanskelige for eleven eller dele øvelser opp i mindre enheter.

Mer om å redigere øvelser i DrillPro finner du her.

En stor del av øvelsene er innfyllingsøvelser. I disse vil det kunne være setninger som blir for vanskelig for enkelte elever. Disse øvelsene kan redigeres slik at de setningene som er for vanskelige, fjernes fra øvelsene. Det er også mulig å komponere sine egne øvelser med utgangspunkt i de originale øvelsene.

Mange av ordene som inngår i øvelsene, vil være nye og ukjente. Dette er ofte en fordel, siden brukeren da må stole på sitt kjennskap til selve språkreglene. Voksne brukere og brukere i de øverste klassetrinn i grunnskolen og elever i videregående skole vil sannsynligvis kunne bruke de fleste øvelsene i settet uten noen form for redigering. Men det er å anbefale at settet i grunnskolen i hovedsak brukes i en lærer-elev-sammenheng. En lang rekke av øvelsene i settet egner seg også til muntlig trening.

Språkregler som ligger til grunn for de ulike øvelsene, må man finne i lærebøker eller grammatikkhåndbøker.

 

Bruk

Øvelsene er vanligvis sortert med de enkleste og mest elementære øvelsene først og de mer spesielle og kompliserte øvelsene sist i hvert kapittel. Det anbefales å begynne med de første øvelsene i hvert kapittel. Siden kan en gjennomføre så mange av de resterende øvelsene innen emnet som det er behov for. Det er ikke noe poeng å gjennomføre alle øvelsene innen et emne før en går over til noe nytt.

Vær nøye med å sørge for at øvelsene verken er for lette eller for vanskelige. For vanskelige eller for lange øvelser kan redigeres som beskrevet ovenfor. Det er alltid bedre at en øvelse er litt for lett enn litt for vanskelig.

Settet er tematisk inndelt i fem emneområder:

  • Grammatikk
  • Leseøvelser
  • Luketester
  • Problemord
  • Uttaleøvelser

Grammatikk og uttaleøvelser er videre delt inn i underemner. Noen av emnene inneholder bare tekstreproduksjonsøvelser, noen inneholder bare spørsmål/svar-øvelser, ett emne inneholder bare innfyllingsøvelser, mens de andre inneholder kombinasjoner av øvingsmetodene. Totalt finnes det 79 tekstreproduk­sjons­øvelser, 202 spørsmål/svar-øvelser og 149 innfyllingsøvelser i settet, fordelt på de ni emneområdene.

Du finner mer informasjon om emnene under hvert enkelt emneområde.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern